Munkaközösségek

Napközis munkaközösség

Munkaközösségünk tagjai számára fontos, hogy a tanulóink hasznosan töltsék el az idejüket a napköziben. Lehetőséget biztosítunk a játékra, művészeti tevékenységekre is. Az elkészült képekkel díszítjük a faliújságokat a termekben és a zsibongókban. Kiemelt feladataink közé tartozik iskolánk hagyományainak ápolása, az ünnepekről, jeles napokról való közös megemlékezés. A délutánok szerves részét képezi a tanulmányi feladatok elvégzése, valamint az ünnepségekre, versenyekre való felkészülés segítése is.

Matematika munkaközösség

Az elmúlt tanévekhez hasonlóan munkaközösségünk kiemelt feladata ebben a tanévben is a tanításhoz használt tanmenetek, tanári útmutatók, tankönyvek, egyéb segédanyagok és szemléltető eszközök megismerése, átvizsgálása. A tankönyvek mellett szeretnénk kiemelt figyelmet fordítani a felmérők, tudáspróbák tanulóink képességeinek megfelelő átalakítására, differenciálására.

Logopédiai munkaközösség

A nyelv gondolatainkat kifejező jelek rendszere, mely az emberi lét egyik legmeghatározóbb eleme, egyéni és aktuális alkalmazása maga a beszéd. A nyelv és a beszéd segítségével sajátítjuk el a kultúrát, s általa válunk emberré, a társadalom részévé.

Környezetismereti munkaközösség

A környezetismeret, természetismeret tantárgy tartalmában, szemléletében szervesen egymásra épülő egységes rendszert alkot. A személyiségfejlesztés komplex folyamatában e tantárgyak kereteiben folyó nevelés - oktatás során a tanulók lehetőséget és hathatós segítséget kapnak ahhoz, hogy korszerű természettudományi műveltséget, világképet, gondolkodás- és szemléletmódot építsenek fel magukban fokozatosan, pedagógusaink alkalmazkodó szeretettel, szakmai képzettséggel felvértezett lelkülete által.

Készségtárgyi munkaközösség

Munkaközösségünk a készségtárgyaknak nevezett tantárgyak tanítását fogja össze, tagjai így az életvitelt, rajzot, testnevelést, éneket tanító kollégák. Mivel több, speciális területet ölel fel a munkaközösség hatóköre, ezért a közös munkák mellett év közben kisebb csoportokban is dolgozunk: rajzot tanítók, életvitelt tanítók stb. csoportjában.

Anyanyelvi munkaközösség

Az anyanyelvi kompetenciák hatnak a felnövekvő nemzedék gondolkodásmódjára, ismeretszerzési lehetőségeire, önmegvalósítására. A többi műveltségterület tanulása elképzelhetetlen a szóbeli és írásbeli szövegértés szövegalkotás megfelelő színvonala nélkül.Munkaközösségünk célja az anyanyelvi nevelés tudatosságának, hatékonyságának növelése.