Gyakorlati képzés

A hallgatók gyakorlati képzése két szakágon– logopédia és tanulásban akadályozott- és két szakon – tanár és terapeuta – történik. A  nevelési gyakorlatok a hallgatóknak lehetőségük van közvetlen kapcsolat kialakítására az iskola tanulóival. Megismerkednek a délutáni kötött és kötetlen foglalkozásokkal, az iskolai nevelés lehetőségeivel. Tapasztalatot szereznek a gyógypedagógus munkájáról. Célunk, hogy a gyakorlat folyamán mélyüljön a hallgatók hivatástudata, gyermekszeretete, segítsük a pozitív nevelői attitűd kialakulást. A gyakorlati képzés a pedagógusképzés szerves része, hidat képez az egyetem és a valós iskolai világ között.
 
A gyakorlati képzés célja és funkciói: (1) elvek, elméleti ismeretek illusztrálása, (2) pedagógiai készségek fejlesztése, (3) saját tanítási stílus kialakítása, (4) reflektív magatartás fejlesztése, (5) beilleszkedés és a szakmai szocializáció segítése.

A pedagógiai gyakorlatok formája kiscsoportos hospitálás és egyéni tanítás. Az ötödik félévben a hallgatók ismerkednek a gyógypedagógiai tanítás-tanulás folyamatával. Ismereteket szereznek a tanulásban akadályozott gyermeknépességről, tanulási képességeikről, pszichés sajátosságaikról. Betekintést nyernek a képességfejlesztés folyamatába, a korrektív célú, kompenzáló gyógypedagógiai munkába. Megismerkednek a taneszközökkel, segédletekkel a tanulók dokumentációjával.

A hatodik félévben tapasztalatot szereznek az iskolánkban folyó évfolyamokhoz és tantárgyakhoz kötődő pedagógiai munkáról. Megismerik az egyes tantárgyak követelményrendszerét, módszeres eljárásait és az alapvető képességek fejlesztését. Elsajátítják a tanítás-tanulási folyamat tervezését, a célok és a feladatok egy-egy tanítási órán történő megvalósítását. Tanulmányozzák az iskola pedagógiai programját, tantervét, a tanmeneteket és az egyéni fejlesztő terveket.

A terepgyakorlatok egyéni gyakorlatok. A hallgatók az adott lehetőségeken belül szabadon választhatnak osztályt, tantárgyat illetve szakvezető tanárt. A terepgyakorlatok segítik az oktató-nevelő munkához szükséges készségek alakulását, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását, kipróbálhatják saját elképzeléseiket. Megismerik a huzamosabb időn át tartó folyamatos tervező és szervezőmunkát és tanítási-tanulási folyamatot. Bekapcsolódnak iskola minden olyan tevékenységébe, amelyek a terepgyakorlatok időtartamára esnek.

A  klinikai gyakorlatok alkalmával kiscsoportos hospitálás keretében megfigyeléseket végeznek a tanárjelöltek. Kiválasztanak egy tanulót és őt figyelik meg különböző tevékenységek közben. Tanítási órákon, napköziben, egyéni fejlesztéseken, szervezett és kötetlen foglalkozásokon.

Megfigyeléssel végzett diagnosztikus eljárások:

  1. fáradékonyság, túlterhelés
  2. iskolai szorongás, félelem, depresszív tünetek
  3. hiperaktivitás
  4. magatartászavar
  5. motiváció
  6. figyelemzavar

 

A megfigyeléseket egyéni vizsgálat követi. A pedagógiai diagnosztikus eljárások:

  1. iskolaérettség
  2. beszédértés, beszédészlelés
  3. kognitív készségek

A logopédiai gyakorlatokon a tanárjelölteknek betekintést nyújtunk a logopédiai tagozatunk működésébe, a logopédia osztályok életébe, a csoportok szervezésébe.

 

Bemutatjuk  sajátos nevelési igényű tanulóinkat, fejlődésük sajátosságait,nyelvi – és beszédállapotuk jellemzőit, a velük való foglalkozás specialitásait. A gyakorlatok során a tanárjelöltek több osztályfokon különböző óratípusokat (pöszeterápia, komplex nyelvi fejlesztés,diszlexia prevenció, diszlexia reedukáció, orrhangzós-terápia) ismerhetnek meg és taníthatnak kiscsoportos formában. Bemutatjuk az általunk kialakított vizsgáló, értékelő rendszert. A tanárjelöltek az osztálykeretben történő tanítás-tanulás folyamatába is betekinthetnek. A magyar órák keretében megismerhetik a diszlexia prevenciós olvasás- és írástanításimódszereket. Informatikai gyakorlatok alkalmával az ELTE-IK Média- és Oktatásinformatikai Tanszék oktatóinak vezetésével atanárjelöltek IKT eszközöket fejlesztenek tanulóink számára. Az elkészült számítógépes programok az elvont matematikaiismereteket élet közelbe hozzák és alkalmassá teszik a hétköznapi jelenségek modellezésére.

 

Szakvezető tanárok száma

13 fő (Összesen 17 fő, de ebből négyen jelenleg gyesen tartózkodnak)

 

- Baranyai Kamilla (logopédia, GYES-en)

- Balogh Katalin

- Besenyő Judit

- Biró Ibolya

- Facskóné Németh Csilla

- Gróf Judit

- Dr. Hazayné Ács Eszter

- Jakab Miklós

- Juhos Krisztina

- Kaibinger Pál

- Kerekesné Belos Hajnalka

- Mészáros Veronika

- Pénzes Jenő

- Póth Éva

- Ráczné Pilák Nikoletta (GYES-en)

- Sinkó Edina (GYES-en)

- Takácsné Kiss Anikó (GYES-en)

Kategória: