Környezetismereti munkaközösség

A környezetismeret, természetismeret tantárgy tartalmában, szemléletében szervesen egymásra épülő egységes rendszert alkot. A személyiségfejlesztés komplex folyamatában e tantárgyak kereteiben folyó nevelés - oktatás során a tanulók lehetőséget és hathatós segítséget kapnak ahhoz, hogy korszerű természettudományi műveltséget, világképet, gondolkodás- és szemléletmódot építsenek fel magukban fokozatosan, pedagógusaink alkalmazkodó szeretettel, szakmai képzettséggel felvértezett lelkülete által.

Diákjaink megismerkedhetnek a természet csodáival, összefüggésrendszereivel az élő és élettelen összetevők egymást meghatározó bonyolult egységével, életkori sajátosságaiknak és értelmi képességeiknek megfelelő változatos tevékenységformák során.

Megismerkedhetnek az anyagok tulajdonságaival, a természeti környezet változásaival, kölcsönhatásaival, a jelenségekkel, törvényszerűségekkel. Alkotó tevékenységünk a tudományosság elvét betartva, hitelesen közvetített, megtapasztalható törvényszerűségek, elméletek gyermekbarát megismertetése mellett, biztosítja a megismerhetetlen felfedezésének lehetőségét, a rácsodálkozás örömét.

A műveltségi terület témaköreinek, tartalmainak feldolgozása, a környezettudatos, a természet kincseit, egészséget védő-óvó magatartás, a Föld iránt érzet felelősség kialakításához járul hozzá. Felhívja a figyelmet, hogy az ember része a természetnek, egyéni cselekvései a természet folyamatainak szerves részét képezik, így az egyénnek sajátos felelőssége van önmaga és környezete iránt. A megismerési, tanulási folyamat a tanulók aktív tevékenységével valósul meg.

 

Kiemelt szakmai célok alsó tagozaton

 A környezet tárgyainak megismertetése. Az alapvető egészségügyi és magatartási, beilleszkedési szokások kialakítása, a meglévők megerősítése, alkalmazása a különböző osztályfokoknak megfelelően, a helyes, alternatív módszerek alkalmazása a gyermekek képességeinek, sérülés-specifikus jellegzetességeinek figyelembevételével. Az egészséges életmód iránti igény felkészítése. A természet sokoldalú megismertetése, a természet egysége, s bonyolult összefüggésrendszere közötti kapcsolatok alapvető felfedeztetése. A természet csodái iránti igény felkeltése, erősítése. Véleményalkotási képesség fejlesztése. Lehetőségekhez mérten élősarkok kialakítása, gondozása tanári felügyelet mellett, a felelősségtudat formálása, gyűjtemények készítése.

 

Kiemelt szakmai célok felső tagozaton

A környezetbarát attitűd kialakítása, a környezet élő és élettelen elemei köztikapcsolat megértetése. A tanultak alapján, s a környezetvédelem terén szerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, hasznosítása. A környezettudatos magatartás állandó, fokozatos, folyamatos erősítése. A tantermek, folyósok növényeinek ápolása, az élősarkok állatainak gondozása. Figyelemfelhívás a környezeti ártalmak veszélyeire, az ok-okozati összefüggések felismertetése egyszerű kísérletekkel, tömegkommunikációs ismerethordozók aktuális híreinek megbeszélése, elemzése, a problémák önálló felismerésre való felkészítés. Olyan életviteli technikák megismertetése, melyekkel a környezeti ártalmak egy rész elkerülhető, vagy csökkenthető. Az egészséges életmód szokásrendszerének folyamatos formálása, küzdelem a káros élvezeti szerek ellen, esetek, helyzetek elemzése, illetve demonstrációs, tömegkommunikációs szakmai programok megfelelő alkalmazása segítségével.

 

Munközösség-vezető: Jakab Miklós

A munkaközösség tagjai:

Bajnokné Gronski Katalin

Balogh Katalin

Biró Ibolya

Bredács Éva

Jakab Miklós

Juhos Krisztina

Morvai Ágnes

Németh Szilvia

Kategória: