Az iskola története

Az iskola története

Az 1970-es években a magyar gyógypedagógia komoly változásokon esett át, és a speciális oktató-nevelő intézményhálózat fejlődésnek indult. Az akkori Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola főigazgatója, Illyésné dr. Kozmutza Flóra egy merően új intézménytípus gondolatát fogalmazta meg, és kezdett annak gyakorlati megvalósításába. Sok akadályon át, szívós kitartással küzdött egy új gyógypedagógiai épületkomplexum felépüléséért, melynek alapkőletételre 1975. októberében került sor. 1981-ben az épületben helyet kapott a kollégium, a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet, és három gyakorló intézmény: a Gyakorló Iskola (a mai Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény), a Gyakorló Gyógypedagógiai Óvoda, és a Gyakorló Beszédjavító Intézet (jelenleg működése meghatározatlan ideig felfüggesztve).

Gyakorló iskolánkat az a régi és jogos igény hívta életre, miszerint legyen az akkori Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolának egy önálló, de szervezetileg a főiskolához tartozó gyakorló iskolája. A szakemberek közös erőfeszítésének eredményeként, 1981. szeptember 1-jén megnyitotta kapuit a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola gyakorló iskolája. Az intézmény tanárai már a megalakulástól kezdődően kiváló szakmai hozzáértéssel végezték munkájukat, hiszen az oktató, nevelő feladatok mellett olyan elméleti és gyakorlati műhelyt alakítottak ki, mely a magyar gyógypedagógiai hagyatékot kiemelkedő értékekkel gazdagította (könyvek/ tankönyvek/ jegyzetek írása, előadások megtartása, valamint a főiskolai hallgatók elméleti és gyakorlati képzése).

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola önállósága 2000-ben megszűnt, és az Eötvös Loránd Tudományegyetembe integrálódott. Intézményünk így már az egyetem részeként, de továbbra is a közoktatás rendszerében, mint gyógypedagógiai-nevelési- oktatási intézmény működik. Feladataink tovább bővültek, hiszen a VII. kerületi intézmények a jó hírű gyakorló iskolát kérték fel annak érdekében, hogy segítse a fogyatékos gyerekek integrációjának megvalósulását, és nyújtsunk szakmai segítséget a normál tantervű óvodák, iskolák számára. Az intézmény felvállalta a feladatok ellátását, s módszertani intézménnyé alakult.

Az intézményi átalakulással egy időben óriási szükséglet jelent meg szülők, óvodák és a szakmai körök részéről a beszédfogyatékos gyermekek további speciális megsegítésének megszervezésére oktatási keretek között.  Az intézmény felismerte ennek szükségességét, s megteremtette a feltételeket, hogy logopédiai tagozatot indítson azon beszédfogyatékos gyermekek számára, akik a többségi iskolában nehezen, vagy nem vennék az akadályokat. A tantestület jó szellemiségű, nyitott az újra, így a 2004/2005-ös tanévben beindult az első logopédiai osztály a gyakorló iskolában.

Az iskolában dolgozó pedagógusok mind a mai napig innovatív szemlélettel végzik munkájukat. Oktató-nevelő tevékenységüket továbbra is áthatja a folyamatos szakmai megújulás igénye. A gyakorló iskola pedagógusképző tanintézetként komoly lépéseket tett és tesz, hogy a jövő pedagógus generációját megfelelő szakmai, módszertani ismeretekkel lássa el. A gyógypedagógiai kar és az egyetem oktatóival intenzív szakmai kapcsolatot ápolunk, s jegyzetek, segédanyagok készítésében veszünk részt. Az iskola tanárainak intenzív munkája kiterjed a tankönyvcsaládok megírására, tankönyv és munkafüzet lektorálási munkájára, útmutatók, valamint tanmenetjavaslatok kidolgozására. Az intézmény több dolgozója bekapcsolódik a hallgatók gyakorlati, s elméleti képzésbe, és folyamatosan fenntartja a kapcsolatot szakmai szervezetekkel.

Baranyai Kamilla |