Tanulásban akadályozottak pedagógiája tagozat

Tanulásban akadályozottak pedagógiája tagozat

Iskolánk 1981 óta fogadja a tanulásban akadályozott tanulókat. Megalapítása óta gyakorló iskolaként is működik, tanárjelöltek gyakorlóhelyéül szolgál.

Kis létszámú osztályaink ideális lehetőséget biztosítanak a differenciált munkáltatásra, az egyéni haladási ütem figyelembe vételére.

Iskolánk tanulóinak egy része a tanulásban akadályozottak csoportjába tartozik. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által enyhén értelmi fogyatékosnak minősített és az általános iskolában tanulási problémákkal küzdő gyerekek tanulnak nálunk.

A tanulási akadályozottság tartós állapot. Tünetei a tanulás minden területén átfogóan és tartósan jelentkezhetnek. Személyiségfejlődési zavaruk, akadályozottságuk az idegrendszer enyhe, különféle eredetű, örökölt vagy korai életkorban szerzett sérülésével, funkciózavarával függ össze.

A tanulási akadályozottság változó, változtatható állapot. A kiváltó okok folyamatos feltárásával, ezek befolyásolásával a súlyosság mértéke csökkenthető.

A tanulási akadályozottság az iskolai teljesítéshez szükséges alapképességek területén is tapasztalható - ezért a hagyományos iskolai tantárgyak mellett  -  fontos szerepe van a képességfejlesztésnek:

A kognitív képességek területén, észlelési folyamatokban, emlékezésben, bevésésben, figyelemben, koncentrációban, logikai műveletekben, a problémalátás és problémamegoldás hiányosságaiban.

A motoros és orientációs képességek területén: izomtónus, egyensúlytartás- és érzékelés, nagy- és finommozgások, cselekvéstervezés- és irányítás, térbeli- és időbeli tájékozódás hibái és hiányosságai.

A kommunikációs képességek területén: a beszédértés, a szókincs, a szóbeli közlés,a hangképzés, a grammatikai szerkezetek, a szövegalkotás szóban és írásban, a metakommunikáció, az önkifejezés hibái és hiányosságai.

Mindezek meghatározzák a tanuló egyéni sajátosságaihoz igazított képesség- és készségfejlesztést.

Célunk és feladatunk is, hogy biztosítsuk a tanulók szükségletéből adódó nevelést, oktatást, fejlesztést, a terápiák alkalmazását. Kiemelt célként vesszük figyelembe a tanulók önálló életvitelre, eredményes szocializációra, a pályaválasztásra, a szakmatanulásra való felkészítést. Szeretnénk megfelelni az új kihívásoknak, bevezettük a kompetenciaalapú oktatást.

Hagyományaink egész évben színes programokat kínálnak diákjainknak: kirándulások, erdei iskola, színházlátogatás, tanulmányi versenyek, ünnepeink, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők, karate oktatás, énekkar és furulya szakkör, informatika szakkör.

Kaibinger Pál |