Logopédia tagozat

Logopédia tagozat

Egy jelentős, külső igény fogalmazódott meg általános iskolák, óvodák, szülők és szakmai közösségek részéről, miszerint - az igen nagy múltra visszatekintő, és szakmai munkásságával kiemelkedő - gyakorló általános iskola segítse a beszédfogyatékos gyerekek színvonalas oktatását, nevelését. Intézményünk a jelentkező igénynek eleget téve a 2004/2005-ös tanévben – a tanulásban akadályozott tagozat működése mellett - megindította első logopédiai osztályát, mely a beszéd és nyelvi fejlődésükben gátolt, akadályozott tanulók komplex, intenzív logopédiai ellátását vállalta fel. Logopédiai osztályainkba a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülhetnek be beszéd és nyelvi fejlődésükben gátolt, akadályozott gyermekek. Az intézmény elsősorban Budapest VI. és VII. kerületi beszédfogyatékosnak minősített tanulók oktatását, nevelését végzi, de a szülők szabad iskolaválasztási jogukkal élve (Kjt. 13§) igen nagy számban kérik a főváros más kerületeiből és vonzáskörzetéből gyermekeik felvételét. Növendékeink fejlesztése többcsatornás kollektív teammunkában valósul meg. Az osztályokban nagy gyakorlattal rendelkező tanárok, gyógypedagógusok, terapeuták, logopédusok dolgoznak.A logopédusok komplex logopédiai ellátásban részesítik beszédfogyatékos tanítványainkat.

A logopédiai terápia feladatai:

  • Pöszeterápia
  • Nyelvi kifejezőkészség fejlesztése
  • Beszédtechnika
  • Dadogás-hadarás terápia
  • Olvasás – írás tanulását megalapozó készségek fejlesztése
  • Diszlexia- prevenció, illetve –reedukáció
  • Sindelar terápia

A szakvélemény adatai mellett alapos, részletes logopédiai vizsgálati rendszert állítottunk össze, amelyet a már ismert és kipróbált logopédiai vizsgálati anyagokból válogattunk. Célunk ,hogy felmenő rendszerben minden évben pontos, számszerű adatokat kapjunk, mert így kontrollálhatjuk, nyomon követhetjük több éven keresztül a gyermekek fejlődését. A vizsgálati anyag feldolgozása alapján összeállítottuk a logopédiai minősítés rendszerét, melyet beépítettünk az év végi általános értékelési rendszerbe. Ez pontosan nyomon követi a több éves logopédiai munka fejlesztő hatását.A beszéd és nyelvi fejlettség elmaradása miatt növendékeink egyénhez igazodó speciális bánásmódot igényelnek, melyre a legideálisabb feltéteket a kis létszámú osztályok biztosítják. A gyermekek így sokkal több segítséget, odafigyelést kapnak tanáraiktól az osztálymunkában. A logopédiai foglalkozások kiscsoportokban történnek és  beilleszkednek a hagyományos tantárgyi keretrendszerbe. Osztályainkat kiscsoportokra osztottuk, melyekben a logopédusok egyszerre dolgoznak. Nagy hangsúlyt helyezünk az előkészített és megalapozott olvasás- és írástanításra. Pedagógusaink a gyermekek igényének legmegfelelőbb diszlexia-prevenciós módszerrel tanítanak. A betűtanítás megkezdésének időpontját, valamint a haladási tempót az osztályban tanító magyar szakos tanár a gyermekek fejlődésének szintjét, ütemét figyelembe véve határozza meg. Így az osztályokban a tanulási tempó különböző lehet.A nagymozgás fejlesztést a testnevelési órákon kívül alapozó terápia, épületen belüli úszásoktatás, szükség esetén gyógytestnevelés egészíti ki. A finommotorika, ritmusérzék fejlesztése a készségtárgyak tanításán kívül magas színvonalon folyik a napközis tevékenységbe ágyazva kreatív napközis tanárok segítségével. A magatartási és viselkedészavarok kezelésére lehetőséget nyújt a játék- és zeneterápia.

Kaibinger Pál |